Večernji list, 01.02.2002.

KATOLIČKA CRKVA U HRVATSKOJ PRED RADIKALNIM ISKORAKOM

CRKVA ZAPOŠLJAVA LAIKE PROFESIONALCE I VOLONTERE

U 2000. godini u rad domaće Crkve profesionalno su bila uključena tek 83 laika, od kojih čak 51 u Zagrebačkoj nadbiskupiji

Pomalo je dramatično zvučao dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. Josip Baloban kad je za prošlotjednog otvaranja 42. Teološko-pastoralnog tjedna naglasio hitnu potrebu otvaranja mjesta u crkvenim službama vjernicima laicima. Dekan KBF-a tada je upozorio da je Crkva, s jedne strane, suočena sa sve manjim brojem svećeničkih kandidata te, s druge strane, sa sve većim brojem laika koji su završili ili studirali teologiju i koji bi mogli postati kritična masa ako ih se aktivno ne uključi u život i rad Crkve.

O potrebi što većeg uključivanja laika u život Crkve progovorio je još početkom 1989. papa Ivan Pavao II. u pobudnici "Kristovi vjernici laici", koja je sažetak rada biskupa, teologa i laika cijele Crkve na redovitom zasjedanju Biskupske sinode u Rimu 1987. godine. No, u Hrvatskoj laički pokret unutar Crkve još nije toliko zaživio kao na Zapadu iz mnogo razloga. O tome govori i podatak da su 2000. godine u rad domaće Crkve profesionalno bila uključena tek 83 laika, od kojih čak 51 u Zagrebačkoj nadbiskupiji.

Na Tjednu su stoga izneseni konkretni prijedlozi, ali i problemi koje je potrebno riješiti. Prije svega, Crkva laicima za pojedine službe mora omogućiti zaposlenje s punim radnim vremenom i zajamčenu plaću kako bi im osigurala osnovnu egzistenciju. A kao ostali uvjeti spomenuti su duhovnost crkvenih djelatnika, ekipni i suodgovorni rad, trajna izgradnja, personalizacija rada, logistička podrška središnjice...

Dakako da je najosjetljivije pitanje uključivanje laika u liturgijske službe. Predloženo je tako oživljavanje raznolikih službi u bogoslužju, osobito stalnih službi lektora i akolita te službe izvanrednog djelitelja svete pričesti, a kao posebno pitanje spomenuta je služba stalnog đakonata. Đakonat je služba prva do svećeništva, laici su u nju na Zapadu kao stalni đakoni već godinama uključeni, a Hrvatska je tek koncem prošle godine dobila prvog stalnog đakona u osobi Zdravka Ticla iz Požeške biskupije. Ništa manje osjetljivo pitanje nije i povjeravanje liturgijskih službi ženama, odnosno uopće pitanje otvorenosti Crkve poslanju žene.

Crkva, naravno, ne želi imati samo laike koji će biti profesionalci nego i one koji će u njoj volontirati ili na bilo koji drugi način sudjelovati u njezinu radu i pridonositi njezinu poslanju. No, osnova je svega svećenike osloboditi prekomjernih obveza kako bi se u potpunosti mogli posvetiti svojem poslanju, a da ih laici zamijene na svim onim područjima koja im nisu pridržana.

Zvonimir Despot

Župa Sv. Križa - naslovnica